Tag: แนวทางการอ่านนวนิยาย

แนวทางการอ่านนวนิยาย

คนส่วนใหญ่เมื่อหยิบนวนิยายขึ้นมาอ่านก็มุ่งหวังความเพลิดเพลินเป็นหลัก ไม่ได้ตั้งใจที่จะศึกษาอย่างจริงจัง แต่นวนิยายเป็นเรื่องของชีวิต การอ่านนวนิยายแล้วนำมาพินิจพิจารณาแม้เพียงเล็กน้อยย่อมจะให้แง่คิดหรือบทเรียนแก่ผู้อ่านได้บ้าง การพิจารณานวนิยายนั้นจะต้องนำองค์ประกอบของนวนิยายมาเป็นเกณฑ์ในการอ่าน ดังนี้ 1. เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง และแก่นเรื่อง เมื่ออ่านนวนิยายเรื่องใด ๆ แล้วควรจะเล่าเรื่องย่อได้ บอกได้ว่าใช้กลวิธีใดบ้างในการดำเนินเรื่อง และรู้ว่าแก่นหรือแนวคิดหลักของเรื่องคืออะไร โครงเรื่องนั้นต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กันอย่างไร 2. ตัวละคร ตัวละครใดเป็นตัวละครเอก มีลักษณะนิสัยอย่างไร…Read More »