Tag: ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

เปิดเฟ้นบุคคล-องค์กรดีเด่นการอ่าน

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติโดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.ประเภทเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 2.ประเภทบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน…Read More »