Tag: นวนิยาย

อ่านนวนิยายมีประโยชน์อย่างไร? อ่านเพื่ออะไร? ประโยชน์ของการอ่านนวนิยาย

นวนิยาย หรือที่คนทั่วไปเรียนจนคุ้นปากว่า นิยาย เป็นรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมลายลักษณ์ ถูกแต่งด้วยภาษา จินตนาการแล้วถูกถ่ายทอดในรูปแบบของร้อยแก้ว บางเรื่องถูกแปลมากจากภาษาอื่น เป็นเหตุการณ์จริง หรืออิงความเป็นจริง ชวนน่าติดตามด้วยทสนทนา และบรรยายเหตุการณ์จนเกิดมโนภาพให้ผู้อ่าน นอกจากความเพลิดเพลินในแบบของหนังสือนวนิยายแล้ว ในบางเล่มถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ส่งต่อความก้าวหน้า และการพัฒนาของนวนิยายในลำดับต่อไป “นวนิยาย ตัวหนังสือ ที่ถักถอร้อยเรียงเรื่องราว เป็นมากกว่าตัวหนังสือ…Read More »

องค์ประกอบของนวนิยาย

องค์ประกอบของนวนิยาย นวนิยายเป็นเรื่องเล่าร้อยแก้วที่ยึดหลักความจริงเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ เขียนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่าที่จะสามารถทำได้ แต่ไม่พยายยามแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นเท่านั้น องค์ประกอบที่สำคัญของนวนิยายที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความบันเทิง มีดังนี้ 1. โครงเรื่อง เป็นเค้าโครงของพฤติกรรมต่าง ๆ นวนิยายแต่ละเรื่องจะมีโครงเรื่องใหญ่และโครงเรื่องย่อย โครงเรื่องใหญ่ หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวพันกับปัญหาและความขัดแย้งที่สำคัญของตัวละครเอก โครงเรื่องย่อย คือ เรื่องที่แทรกอยู่ในโครงเรื่องใหญ่ มีความสำคัญน้อยแต่เสริมให้มีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น ในโครงเรื่องจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่…Read More »