Tag: ทักษะการอ่าน

ทักษะการอ่าน

การอ่านหนังสือให้ได้ดี เราจะต้องตั้งใจและมีสมาธิ ไม่ใช่แค่อ่านเพื่อรับรู้ข้อมูล แต่ต้องเข้าใจคนเขียน ต้องวิเคราะห์ รู้จักสงสัย เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น การอ่านขั้นพื้นฐาน จำและรู้ความหมายของคำ เข้าใจโครงสร้างประโยค และเข้าใจความหมายที่เปลี่ยนไปของคำที่อยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่ต่างกัน การอ่านเพื่อตรวจสอบ ช่วยให้เรารู้ว่า หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร  sbobet-center.net เป็นหนังสือประเภทอะไร ทำให้เราซึมซับพื้นฐานเบื้องต้นได้ในเวลาที่จำกัด การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ค้นหาโครงสร้างและการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือ อ่านเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และจำเป็นต้องเพิ่มความตั้งใจให้มากขึ้น การอ่าน…Read More »

การอ่านสำคัญอย่างไร

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนื่องจากนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเพื่อการศึกษาต่อไป ความสามารถในการอ่านได้เร็วและเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้ด้วย แต่บางคนอ่านได้ช้าและบางครั้งยังไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านด้วยด้วยถ้าคนที่มีความสามารถในการอ่านดีแล้วจะได้ประโยชน์จากการอ่านมากถ้ามีอ่านได้เร็วขึ้นก็จะมีเวลามากกว่าคนอื่นในการประกอบอาหารก่อนสอบหรือมีเวลาสำหรับทำกิจกรรมอย่างอื่นได้มากขึ้นกว่าคน อ่านได้ช้ากว่า ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ไม่อ่านทีละคำ การอ่านหนังสือละครั้งอ่านหนังสือทุกครั้งจะจับใจความสำคัญของประโยคด้วยการใช้สายเดียวและได้ความหมายทันที 2 ไม่อ่าน การอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของคุณโดยใช้คำว่า “การอ่านหนังสือ” หรือ “การอ่าน” อ่านได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยการทำให้การมองเห็นเป็นเรื่องง่าย ่ต้องเสียเวลาพินิจพิเคราะห์ว่ามัน มีเสียงอะไรการแก้ไขให้ใช้นิ้วปิดปากในขณะอ่านตลอดเวลาจะทำให้อ่านได้ดีขึ้นและเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จนติดเป็นนิสัยแล้วจะพบว่าทำให้อ่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 3. ไม่มีกังวล เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ…Read More »