Tag: การอ่าน

การอ่านหนังสือ วาระแห่งชาติ

มีประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งซึ่งมีข่าวที่ค่อนข้างแทงใจปัญญาชนไทย คือการศึกษาไทยอยู่ในอันดับ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียน จนมีการพูดซ้ำเติมว่า ที่ได้อันดับ 8 เนื่องจากยังสำรวจอีกสองประเทศไม่เสร็จ ต้องยอมรับว่าการศึกษาไทยที่ผ่านมามีปัญหาอยู่สองประเด็นหลักhttps://snbbet.com ประเด็นแรกคือค่านิยมในการเน้นรูปแบบมากกว่าเนื้อหา จึงมีปรากฏการณ์ปริญญาพาณิชย์ ที่มีการซื้อขายในปริญญาเอกหรือรับจ้างทำปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เกี่ยวกับว่ามีความรู้จริงหรือไม่ ประเด็นที่สองคือการเน้นการสอนมากกว่าการอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ประเด็นนี้ได้รับการยืนยันจากการวิจัยเชิงสำรวจแล้วว่า คนไทยทั้งประเทศอ่านหนังสือเฉลี่ยทั้งปีเพียงแค่เป็นจำนวนนาทีเท่านั้น จุดนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักที่สำคัญประเด็นหนึ่งของการรณรงค์เรื่องการศึกษา เป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องการอ่านซึ่งนับว่ามาถูกทางเชิงคุณภาพ เพียงยังขาดแต่เชิงปริมาณที่การรณรงค์ยังไม่เข้มข้นและไม่ขยายขนาดให้ครอบคลุมทุกส่วนของประเทศอย่างจริงจัง…Read More »

กระบวนการอ่าน

การอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร เพศใด วัยใด ก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ของตนเองอยู่เสมอ เพราะการอ่านนั้น นอกจากที่จะอ่านเพื่อเก็บความรู้แล้ว การอ่าน ยังให้ความบันเทิงแก่ชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ซึ่งต้องใช้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นต้องมีหลักการอ่านและทักษะการอ่าน นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีความรักในการอ่าน เพราะถ้ารักการอ่านแล้ว จะทำให้เป็นผู้ที่รู้มาก หรือเป็น “พหูสูต”…Read More »