Tag: การอ่าน

การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดการจัดการศึกษา มีสาระบัญญัติเน้นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง กระบวนการคิดของผู้เรียน รักการอ่านและฝึกให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็น และทำเป็น ในส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ, 2544) ได้กำหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ การอ่าน การคิด และการเขียนโดยกำหนดจุดหมายให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน…Read More »

การอ่าน หมายถึง

การอ่าน เป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย การอ่านเป็นวิธีการได้มาซึ่งภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา การอ่านเป็นอันตรกิริยาซับซ้อนระหว่างข้อความและผู้อ่านซึ่งเกิดขึ้นโดยความรู้ ประสบการณ์ เจตคติและชุมชนภาษาเดิมของผู้อ่านซึ่งวัฒนธรรมและสังคมกำหนด กระบวนการการอ่านต้องอาศัยการฝึกฝน การพัฒนาและการขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้ sbobet-center.net การอ่านยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์วิจารณ์ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) เบอร์นาร์ด ไอ ชมิดท์ ( Bernard I.…Read More »