Tag: การศึกษา

เปิดเฟ้นบุคคล-องค์กรดีเด่นการอ่าน

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติโดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.ประเภทเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 2.ประเภทบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน…Read More »

ชู 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน

อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560 ว่า ที่ประชุมพิจารณาแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานแผนการอ่าน โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน  …Read More »