Category: เคล็ดลับ

การอ่านหนังสือ ควรมีเคล็ดลับในการอ่าน ถ้าอ่านไปเรื่อยๆ ก็คงจะจำไม่ได้อย่างที่ควร เราต้องมีเคล็ดลับที่จำได้แม่น อ่านอย่างถูกวิธี

พัฒนา ทักษะการอ่าน

เราคงชอบที่จะอ่านหนังสือสบายๆ อ่านแล้วเพลิดเพลิน แต่เวลาที่เราต้องอ่านบทความงานวิจัยหรือหนังสือที่ไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจ เราต้องฝืนทนอ่านมันให้จบ ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ มันมีวิธีที่จะทำให้เราอ่านหนังสือพวกนั้นได้ง่ายและเร็วขึ้น หนังสือ How to read a book จะช่วยให้เราอ่านหนังสือได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือนิยายเล่มหนา    บันทึกการอ่าน ข้อคิดดีๆ เรียนรู้การฝึกทักษะการอ่าน รู้จักระดับของการอ่าน การอ่านขั้นพื้นฐาน…Read More »

การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดการจัดการศึกษา มีสาระบัญญัติเน้นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง กระบวนการคิดของผู้เรียน รักการอ่านและฝึกให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็น และทำเป็น ในส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ, 2544) ได้กำหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ การอ่าน การคิด และการเขียนโดยกำหนดจุดหมายให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน…Read More »