Category: เคล็ดลับ

การอ่านหนังสือ ควรมีเคล็ดลับในการอ่าน ถ้าอ่านไปเรื่อยๆ ก็คงจะจำไม่ได้อย่างที่ควร เราต้องมีเคล็ดลับที่จำได้แม่น อ่านอย่างถูกวิธี

การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดการจัดการศึกษา มีสาระบัญญัติเน้นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง กระบวนการคิดของผู้เรียน รักการอ่านและฝึกให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็น และทำเป็น ในส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ, 2544) ได้กำหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ การอ่าน การคิด และการเขียนโดยกำหนดจุดหมายให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน…Read More »

“แสงไฟกับสายตา”เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อคุณและคนในครอบครัว

ปัญหาสายตาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เด็กไทยกว่า 600,000 คนต้องพบเจอต่อปีและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสถิติล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุข พบเด็กสายตาสั้นเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว ส่งผลให้เด็กหลายคนต้องสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้เพียงเพราะอุปสรรคด้านการมองเห็น การอ่านหนังสือ เล่นคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานล้วนมีผลต่อสายตาเด็ก คุณพ่อคุณแม่ในโลกยุคดิจิทัลมีความตื่นตัวในการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูก และมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นในช่วงระยะพัฒนาการของเด็กมากกว่าในยุคอื่นๆ ถึงกระนั้นหลายคนอาจไม่รู้สึกกังวลถึงภัยใกล้ตัวอย่าง “แสงไฟ” ภายในบ้าน การอยู่ภายใต้แสงไฟที่ไม่มีคุณภาพอาจส่งผลต่อสายตาได้ sbobet-center.net ซึ่งเมื่อรวมกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่อย่างการจ้องหน้าจอทั้งจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนตลอดเวลา ทำให้ส่งผลถึงสุขภาพ…Read More »