Day: January 29, 2018

องค์ประกอบของนวนิยาย

องค์ประกอบของนวนิยาย นวนิยายเป็นเรื่องเล่าร้อยแก้วที่ยึดหลักความจริงเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ เขียนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่าที่จะสามารถทำได้ แต่ไม่พยายยามแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นเท่านั้น องค์ประกอบที่สำคัญของนวนิยายที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความบันเทิง มีดังนี้ 1. โครงเรื่อง เป็นเค้าโครงของพฤติกรรมต่าง ๆ นวนิยายแต่ละเรื่องจะมีโครงเรื่องใหญ่และโครงเรื่องย่อย โครงเรื่องใหญ่ หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวพันกับปัญหาและความขัดแย้งที่สำคัญของตัวละครเอก โครงเรื่องย่อย คือ เรื่องที่แทรกอยู่ในโครงเรื่องใหญ่ มีความสำคัญน้อยแต่เสริมให้มีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น ในโครงเรื่องจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่…Read More »

แนวทางการอ่านนวนิยาย

คนส่วนใหญ่เมื่อหยิบนวนิยายขึ้นมาอ่านก็มุ่งหวังความเพลิดเพลินเป็นหลัก ไม่ได้ตั้งใจที่จะศึกษาอย่างจริงจัง แต่นวนิยายเป็นเรื่องของชีวิต การอ่านนวนิยายแล้วนำมาพินิจพิจารณาแม้เพียงเล็กน้อยย่อมจะให้แง่คิดหรือบทเรียนแก่ผู้อ่านได้บ้าง การพิจารณานวนิยายนั้นจะต้องนำองค์ประกอบของนวนิยายมาเป็นเกณฑ์ในการอ่าน ดังนี้ 1. เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง และแก่นเรื่อง เมื่ออ่านนวนิยายเรื่องใด ๆ แล้วควรจะเล่าเรื่องย่อได้ บอกได้ว่าใช้กลวิธีใดบ้างในการดำเนินเรื่อง และรู้ว่าแก่นหรือแนวคิดหลักของเรื่องคืออะไร โครงเรื่องนั้นต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กันอย่างไร 2. ตัวละคร ตัวละครใดเป็นตัวละครเอก มีลักษณะนิสัยอย่างไร…Read More »