By | August 22, 2018

ม้ว่ามังงะ หรือการ์ตูน จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ญี่ปุ่น  สร้างชาติ  ไปสู่ความก้าวหน้าได้แต่การอ่านการ์ตูนและหนังสือบันเทิงต่าง ๆ หรือแม้แต่หนังสือในหมวดอื่น ๆ ของคนไทย อาจไม่ได้นำไปสู่ปลายทางเดียวกัน ทั้งนี้เพราะ…แม้ว่าการ์ตูนจะเป็นหนังสือที่ผู้คนในกลุ่มผู้อ่านหนังสือนิยมอ่านมากที่สุด

หากแต่คนอีกกว่าครึ่งประเทศก็ยังไม่สนใจการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใดก็ตาม ขณะที่สาระซึ่งแฝงมาในหนังสือน่าสนุกอย่างการ์ตูน ผู้อ่านชาวไทยก็อาจเข้าไม่ถึงเพราะ  ความอ่อนแอในวัฒนธรรมการอ่าน ที่ทำให้ผู้อ่านไม่มีทักษะ ไม่สามารถตีความ  สาส์นแห่งความก้าวหน้า  ที่แฝงอยู่ในหนังสือเหล่านั้นได้
ข้
อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจพบว่า คนไทยที่ไม่อ่านหนังสือมีถึง 22.4 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 40 โดยสาเหตุที่ไม่อ่านหนังสือก็เพราะหนังสือมีราคาแพงเกินไป เนื้อหาอ่านยาก เข้าใจยาก แต่ส่วนใหญ่จะตอบว่า ชอบดูทีวีและฟังวิทยุมากกว่า ทุกวันนี้เด็กไทยอายุ 13 – 18 ปี ดูโทรทัศน์ในวันธรรมดาเฉลี่ย 3.3 ชั่วโมง วันหยุด 4.9 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเข้าแทนที่การหาข้อมูล ความรู้ และความสนุกจากการอ่านหนังสืออีกด้วย

จำนวนหนังสือเชิงคุณภาพกับจำนวนคนที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมันไมค่อยสัมพันธ์กัน คนไทยไม่ค่อยอ่านหนังสือมีคุณภาพหรืองานในเชิงความคิดทั้งหลาย อาจเป็นเพราะปรัชญาการรับรู้วิชาการของเรามันเสื่อมด้อยลง ระบบการศึกษาเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนที่มีโอกาสน้อยกว่าแต่กลับมีคุณภาพมากกว่า เช่นมีบันทึกสมัยก่อนของฮิวเมอริสต์ว่า ตั้งแต่ ชั้น ม.1 – ม. 8 ถ้าใครสอบตกวิชาภาษาไทย แม้ว่าจะเก่งภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก็จะถูกปรับให้ตกหมดทุกวิชา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อก่อนมีโครงสร้างทางภาษาการรับรู้เรื่องการเขียนและการอ่านที่เข้มแข็งมาก…แต่จะโทษเด็กรุ่นนี้ก็ไม่ได้ ปัญหาของเรามันเริ่มต้นตรงปรัชญาการสอนแบบแยกส่วน ใครเรียนวิทยาศาสตร์ก็ดีกว่าอักษรศาสตร์ ไม่ได้มีปรัชญาการสอนแบบองค์รวมที่เข้มแข็ง ในขณะที่การอ่านยังไม่เข้มแข็ง สิ่งอื่น ๆ จึงเข้ามาได้ง่าย