By | May 25, 2018

ทีเค พาร์ค ผนึก ไทยอิบบี้ จัดเวทีประชุมสภาหนังสือเด็กเอเชีย-โอเชียเนีย นำ 23 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหนังสือเด็กและมิติการอ่านในยุคดิจิทัล

โลกยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมากมาย รวมไปถึงหนังสือเด็กsbobet-center.net ซึ่งปัจจุบันกลายร่างเข้าไปอยู่ในมือถือ คอมพิวเตอร์ และแทบเล็ตอย่างรวดเร็ว การอ่านมีความหมายแค่ไหนในยุคดิจิทัลนัยยะของการอ่านเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เทรนด์การอ่านและการรู้หนังสือของเด็กในยุคสมัยใหม่เป็นอย่างไร หนังสือเด็กในยุคดิจิทัลควรเป็นอย่างไรและควรใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเด็ก

เพื่อหาคำตอบนี้…สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (ThaiBBY) ผนึกความร่วมมือจัดการประชุมสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่ 3 (The 3rd Asia Oceania Regional IBBY Congress)ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนักวิชาการ นักเขียน นักวาดภาพประกอบ ตัวแทนสำนักพิมพ์ บรรณารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญจาก 23ประเทศร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ นำไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาหนังสือเด็กอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งเรียนรู้วิธีการปรับตัวของหนังสือเด็กในโลกดิจิทัลของประเทศต่างๆ และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชีวิตประจําวัน สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการประชุมครั้งนี้คือ Read=Life: Reading in the Digital Age การอ่านเท่ากับชีวิตและการอ่านในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของหนังสือเด็กในประเทศไทยในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และนิทรรศการหนังสือภาพสื่อสาระท้องถิ่นสำหรับเยาวชน ผลงานของทีเค พาร์ค ที่ถ่ายทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรมของหนังสือภาพสำหรับเด็กจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยด้วย

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) กล่าวถึงการประชุมสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ ระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่ 3 ว่า เนื้อหาหลักของการจัดงานในครั้งนี้ ต้องการนำเสนอแนวคิด “การอ่านเท่ากับชีวิต” เพราะชีวิตของคนเราส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาได้จากการอ่าน

โลกในปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ที่ทําให้เราสามารถอ่านได้ในหลากหลายรูปแบบ เหมือนกับโลกดิจิทัลได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการอ่านและชีวิตเช่นกัน โดยการประชุมในครั้งนี้ได้นำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับโลกการอ่านของเด็กๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนรู้การเล่าเรื่องการอ่านและการศึกษาผ่านหนังสือสำหรับเด็ก ความหลากหลายและวัฒนธรรม โดยเฉพาะวิถีชีวิตแบบใหม่และสื่อดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนการใช้เวลาของเด็กๆ นั่นเป็นปัจจัยสำคัญเรื่อง “การเรียนรู้สื่อใหม่” สำหรับเด็กซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราต้องสร้างความสมดุลระหว่างสื่อดิจิทัลกับหนังสือเด็กในรูปของสิ่งพิมพ์ เพื่อให้การอ่านหนังสือยังคงมีคุณค่าและความสำคัญต่อเด็กๆ และเยาวชนต่อไป