By | August 24, 2018

การอ่านหนังสือให้ได้ดี เราจะต้องตั้งใจและมีสมาธิ ไม่ใช่แค่อ่านเพื่อรับรู้ข้อมูล แต่ต้องเข้าใจคนเขียน ต้องวิเคราะห์ รู้จักสงสัย เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น

การอ่านขั้นพื้นฐาน
จำและรู้ความหมายของคำ เข้าใจโครงสร้างประโยค และเข้าใจความหมายที่เปลี่ยนไปของคำที่อยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่ต่างกัน

การอ่านเพื่อตรวจสอบ
ช่วยให้เรารู้ว่า หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร  sbobet-center.net เป็นหนังสือประเภทอะไร ทำให้เราซึมซับพื้นฐานเบื้องต้นได้ในเวลาที่จำกัด

การอ่านเพื่อวิเคราะห์
ค้นหาโครงสร้างและการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือ อ่านเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และจำเป็นต้องเพิ่มความตั้งใจให้มากขึ้น

การอ่าน เพื่อเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโดยการอ่านหนังสือที่คล้ายกัน หลายๆ เล่ม เวลาที่เราต้องเขียนรายงานหรือบทความ เราจะไม่เขียนมันจากหนังสือเล่มเดียว แต่เราจะเลือกหลายๆ เล่ม จากหลายๆ ต้นทาง