By | May 2, 2018

การอ่าน หมายถึง (Reading)
การอ่าน เป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย การอ่านเป็นวิธีการได้มาซึ่งภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา การอ่านเป็นอันตรกิริยาซับซ้อนระหว่างข้อความและผู้อ่านซึ่งเกิดขึ้นโดยความรู้ ประสบการณ์ เจตคติและชุมชนภาษาเดิมของผู้อ่านซึ่งวัฒนธรรมและสังคมกำหนด กระบวนการการอ่านต้องอาศัยการฝึกฝน การพัฒนาและการขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้ การอ่านยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์วิจารณ์ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

 

เบอร์นาร์ด ไอ ชมิดท์ ( Bernard I. Schmidt) ได้ให้นิยามความหมายของการอ่าน ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนยุ่งยากมีความหมายที่แน่นอน อาจเรียกได้ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจากคำที่จำได้ไปสู่ความนึกคิดต่าง ๆ การอ่านของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างไปตามสภาพของร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ ในการอ่านข้อความเหมือนกัน บุคคลสองคนจะมีความคิดต่างกัน

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1364) กล่าวว่า อ่าน เป็นคำกริยา หมายถึงว่าตามตัวอักษร ถ้าอ่านออกเสียงด้วยเรียกว่า อ่านออกเสียง ถ้าไม่ออกเสียงเรียกว่าอ่านในใจ

สรุป จากความหมายของการอ่านที่มีผู้ให้นิยามไว้หลากหลาย พอสรุปได้ว่าการอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดในการรับสาร เป็นพฤติกรรมทางการใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นการแปลความหมายของตัวอักษร สัญลักษณ์ และภาพ ให้ออกมาเป็นถ้อยคำ และทำความเข้าใจสิ่งที่อ่านแล้วนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งด้านสติปัญญา สังคมและอารมณ์

 

 

จุดประสงค์ของการอ่าน
ในการอ่านของแต่ละบุคคลมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจุดประสงค์ของการอ่านมี 3 ประการ คือ

1.การอ่านเพื่อความรู้ ได้แก่ การอ่านหนังสือประเภทตำรา สารคดี วารสาร หนังสือพิมพ์ และข้อความต่าง ๆ เพื่อให้ทราบเรื่องราวอันเป็นข้อความรู้ หรือเหตุการณ์บ้านเมือง

2.การอ่านเพื่อความคิด เป็นการศึกษาแนวคิดของผู้อื่นเพื่อนำมาเป็นแนวทางสำหรับความคิดของตนเอง และอาจนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต เพราะแนวความคิดทางปรัชญา วัฒนธรรม จริยธรรม และความคิดเห็นทั่วไป มักแทรกอยู่ในหนังสือแทบทุกประเภท

3.การอ่านเพื่อความบันเทิง เช่น เป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา หรืออ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดีในเวลาว่าง

สำหรับการอ่าน ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้อ่านเท่านั้น แต่การอ่านยังมีคุณค่าทางอารมณ์ มีคุณค่าทางสติปัญญาบางครั้งอาจช่วยแก้ปัญหาที่ผู้อ่านคิดไม่ตก และยังมีคุณค่าทางสังคมเนื่องจากการอ่านถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนาให้คุณค่าแก่สังคมนานัปการ