By | August 29, 2018

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดการจัดการศึกษา มีสาระบัญญัติเน้นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง กระบวนการคิดของผู้เรียน รักการอ่านและฝึกให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็น และทำเป็น ในส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ, 2544) ได้กำหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ การอ่าน การคิด และการเขียนโดยกำหนดจุดหมายให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียนและรักการค้นคว้า

ในด้านความรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังกำหนดแนวการจัดการเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม นั่นคือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการกำหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นรูปแบบสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เอาสาระความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาผสมผสานกันให้เป็นสาระความรู้ที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียน ฝึกปฏิบัติที่เน้นกระบวนการและวิธีการเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนหล่อหลอมความรู้ความสามารถด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย เกิดความคิดและนำความคิดไปสร้างความรู้ สร้างปัญญาในการแก้ปัญหา

แบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เช่น

1. การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ / สิ่งแวดล้อม

2. การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการศึกษานิทาน ตำนานพื้นบ้าน

3. การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการใช้สารานุกรม /สื่อสิ่งพิมพ์

4. การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 5. การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม