การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดการจัดการศึกษา มีสาระบัญญัติเน้นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง กระบวนการคิดของผู้เรียน รักการอ่านและฝึกให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็น และทำเป็น ในส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ, 2544) ได้กำหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ การอ่าน การคิด และการเขียนโดยกำหนดจุดหมายให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน…Read More »

ทักษะการอ่าน

การอ่านหนังสือให้ได้ดี เราจะต้องตั้งใจและมีสมาธิ ไม่ใช่แค่อ่านเพื่อรับรู้ข้อมูล แต่ต้องเข้าใจคนเขียน ต้องวิเคราะห์ รู้จักสงสัย เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น การอ่านขั้นพื้นฐาน จำและรู้ความหมายของคำ เข้าใจโครงสร้างประโยค และเข้าใจความหมายที่เปลี่ยนไปของคำที่อยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่ต่างกัน การอ่านเพื่อตรวจสอบ ช่วยให้เรารู้ว่า หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร  sbobet-center.net เป็นหนังสือประเภทอะไร ทำให้เราซึมซับพื้นฐานเบื้องต้นได้ในเวลาที่จำกัด การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ค้นหาโครงสร้างและการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือ อ่านเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และจำเป็นต้องเพิ่มความตั้งใจให้มากขึ้น การอ่าน…Read More »